Obs?uga inwestycyjna

W zakresie procesu budowlanego firma PORMAR pozyskuje i wykonuje dla Pa?stwa nast?puj?c? dokumentacj? inwestycyjn?:

 • doradztwo inwestycyjne,
 • pozwolenia na budow?,
 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • wypisy i wyrysy z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz z analiz?,
 • projekty architektoniczno - konstrukcyjne,
 • projekty instalacji sanitarnych ( m.in kanalizacyjnych, wodoci?gowych, energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych),
 • us?ugi geodezyjne ( m.in mapy do celów projektowych, podzia?y nieruchomo?ci wraz z kompleksowym przeprowadzeniem post?powa? administracyjnych, pomiary powykonawcze),
 • geotechniczne warunki posadowienia,
 • opinie geologiczne,
 • uzgodnienia bran?owe ( m.in z Górno?l?skim Zak?adem Elektroenergetycznym, Przedsi?biorstwem Wodoci?gów i Kanalizacji, Górno?l?sk? Spó?k? Gazownictwa, Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad, Zarz?dem Dróg Wojewódzkich, Zarz?dem Dróg Powiatowych i Miejskich, Telekomunikacj? Polsk?, Pa?stwow? Agencj? Nieruchomo?ci Rolnych, Dyrekcj? Lasów Pa?stwowych),
 • uzgodnienia prawne wraz z wyk?adni? prawa budowlanego i administracyjnego,
 • uzgodnienia z Rzeczoznawc? do spraw ochrony przeciwpo?arowej, Rzeczoznawc? do spraw bezpiecze?stwa i higieny pracy, Rzeczoznawc? do spraw sanitarno - higienicznych,
 • ochrona prawna i s?dowa w sporach inwestycyjnych,
 • kompleksowe wykonawstwo obiektów budowlanych,
 • kierowanie pracami budowlanymi oraz nadzory budowlane,
 • kosztorysy inwestorskie.

Obrót nieruchomo?ciami

W zakresie obrotu nieruchomo?ciami firma PORMAR oferuje:

 • po?rednictwo w obrocie nieruchomo?ciami ( sprzeda?, kupno, wynajem, zamiana),
 • analiza rynku nieruchomo?ci,
 • sprawdzenie dokumentacji przed dokonaniem transakcji,
 • przygotowanie formalno?ci notarialnych,
 • formalno?ci kredytowe,
 • ubezpieczenia nieruchomo?ci.

Zapraszamy do zapoznania si? z ofert? prezentowan? na naszych stronach internetowych.

mapa